۱۰
شهریور
logo-for-posts
فعلاً هیچ رویدادی ثبت نشده است
۱۲:۰۰ قبل از ظهر - ۱۱:۵۹ بعد از ظهر
تبریز

در صورت انتشار رویدادی شما را مطلع خواهیم کرد.

۳۰
شهریور
tabriz-international-permanent-fairground-fa-small
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر تبریز شهریور ۱۳۹۵
۱۲:۰۰ قبل از ظهر - ۱۱:۵۹ بعد از ظهر
تبریز

از غرفه ما در نمایشگاه بین المللی تبریز دیدن نمایید.

یک پاسخ بدهید